Dokumenty

Aktualizované informace pro rodiče vycházejících žáků platné k datu 8. 10. 2020

Podle zákona č.472/2011 Sb. ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., dochází ke změnám v přijímacím řízení.

Výstupní hodnocení

Je zrušena povinnost škol vydávat žákům výstupní hodnocení.

Přihlášky na SŠ

Pro SŠ kde se vykonává talentová zkouška (většinou umělecké školy, sportovní gymnázia), bude tiskopisy přihlášek vydávat výchovný poradce. Ty musí být poté doručeny na příslušnou SŠ nejpozději do 30. 11. 2021. V případě nepřijetí platí pravidla, která jsou uvedena níže (neplatí pro sportovní gymnázia).

Pro první kolo přijímacího řízení na ostatních školách, může uchazeč podat 2 přihlášky. V dalších kolech libovolný počet.

Přihlášky budou žákům tisknuty na ZŠ od 1. 2. 2022. K vytištění přihlášek musí žák nejpozději do 18. 2. 2022, předat výchovnému poradci ZŠ podklady vyplněné na formuláři, který žáci obdrží včas od výchovného poradce.

Po vytištění přihlášek, budou tyto dány k podpisu ředitele školy a předány žákovi.

Žák nebo jeho zákonný zástupce přihlášky doručí osobně nebo poštou (doporučeně) na SŠ a to nejpozději do 1. 3. 2022.

Pokud je požadována PLP (povinná lékařská prohlídka), nechte přihlášku potvrdit u dětského lékaře.

 

Přílohy k přihlášce (nepovinné):

a/ rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč zdravotně znevýhodněnou osobou.

b/ posudek PPP (SPC) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče,

který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímacích zkoušek.

c/ osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení.

d/ případné další doklady související s přijímacím řízením, zejména doklady

o výsledcích v odborných soutěžích.

Přiložené tiskopisy musí být dodány buď v originále nebo úředně ověřeny.

 

Přijímací zkoušky

Kritéria pro přijetí zveřejní ředitel příslušné střední školy do 31. ledna 2022 (na internetových stránkách školy).

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro žáky se splněnou povinnou devítiletou školní docházkou se konají (termín zatím není znám). První termín se vztahuje na školu/obor uvedený na přihlášce jako první, druhý termín se vztahuje na školu/obor uvedený na přihlášce jako druhý (započítává se vždy lepší výsledek testů).

Pro žáky hlásící se na víceletá gymnázia platí termíny (termín zatím není znám).

Náhradní termíny (nemoc atd.) přijímacího řízení jsou stanoveny na (termín zatím není znám) (žák se musí řádně omluvit řediteli SŠ do 3 dnů od konání řádného termínu přijímací zkoušky).

Pro případ, pokud by se uchazeč z vážných důvodů nemohl dostavit v řádném termínu. Způsob omluvy z řádného termínu stanovuje ředitel střední školy, na kterou se uchazeč hlásí.

Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po termínu zveřejnění hodnocení výsledků CERMATEM. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení nekonázveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze

podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek

Zápisový lístek (pouze 1 kus) žák obdrží u výchovného poradce ZŠ po té, co předloží rozhodnutí o přijetí na SŠ.

Vyplněný zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce nebo žák řediteli příslušné střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. V případě ztráty nebo poničení zápisového lístku bude vydán náhradní lístek po předložení žádosti zákonného zástupce nezletilého uchazeče, jehož součástí musí být čestné prohlášení, že uchazeč původní lístek doposud neuplatnil ani neuplatní.

Nepotvrdí – li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jen jednou. Tzn., že po dodání na jednu SŠ jej není možné odebrat a doručit na školu druhou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Tehdy může zápisový lístek odebrat a doručit na SŠ, v niž byl přijat na odvolání.

Užitečné stránky:

www.kvic.cz/prijimacky/skoly.asp

www.kvic.cz/prijimacky/testy.asp

www.atlasskolství.cz

www.nuov.cz

www.infoabsolvent.cz

www.kr-moravskoslezsky.cz

www.cermat.cz

Mgr. Miroslav Hykl

Další aktuality

Rodičům našich žáků

Vážení rodiče. V poslední době nás trápí několik věcí, které bych teď ráda sdělila.   COVID-19 Chci vás ubezpečit, že jsme v pravidelném…