Rodičům

Kdo je školní metodik prevence?

  • působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a školní psycholožkou
  • pracuje především v oblasti prevence rizikového chování (sociálně nežádoucích jevů), spolupracuje při tvorbě a kontrole realizace preventivního programu školy
  • zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového jednání (sociálně patologických jevů) u jednotlivých žáků a tříd a podílí se na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
  • zajišťuje besedy, přednášky a aktivity pro třídní kolektivy
  • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků
  • v případě potřeby je Vám školní metodik prevence k dispozici ve svých konzultačních hodinách (každý první čtvrtek v měsíci od 15 do 16 hodin), případně po domluvě v jiném termínu

Další aktuality

Rodičům našich žáků

Vážení rodiče. V poslední době nás trápí několik věcí, které bych teď ráda sdělila.   COVID-19 Chci vás ubezpečit, že jsme v pravidelném…