Přípravná třída

Poprvé jsme přípravnou třídu otevřeli ve školním roce 2019/2020. Vyhověli jsme tak zájmu rodičů dětí, kterým byl doporučen odklad školní docházky a u kterých byl předpoklad, že se v menším kolektivu v průběhu školního roku vyrovná jejich celkový vývoj. Těžiště práce spočívá v rozumové výchově, v rozvoji řečových a komunikačních dovedností, dále v rozvíjení zručnosti, praktických dovedností, nezapomíná se ani na tělesnou, hudební a výtvarnou výchovu. Prohlubovány jsou návyky sebeobsluhy a hygieny. Vše směřuje k tomu, aby se dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího procesu v 1. ročníku základní školy.

S otevřením přípravné třídy počítáme i ve školním roce 2021/2022. Co byste měli vědět:

1. Přípravná třída je přednostně určena dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky bez ohledu na to, ve které základní škole je zapsáno.

2. Dítě je do přípravné třídy přijato na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení.

3. Žádost o zařazení do přípravné třídy je potřeba podat do 30. 4. 2021.

4. V přípravné třídě může být maximálně 15 dětí.

5. Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok, docházka je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky.

6. „Výuka“ probíhá denně od 8:00 – 11:40 hodin, činnosti jsou přizpůsobeny věku a schopnostem dětí. Výchovně-vzdělávací činnosti neprobíhají v klasických školních hodinách, časově jsou jednotlivé činnosti přizpůsobeny momentální situaci ve třídě.

7. Děti nejsou klasifikovány.

8. Svačinu si děti nosí z domova.

9. V případě zájmu je možné dítě přihlásit ke stravování ve školní jídelně, oběd hradí rodiče.

10. V odpoledních hodinách mohou děti za poplatek navštěvovat školní družinu.

Další aktuality

placeholder

Ředitelské volno

Ředitelka ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice vyhlašuje (dle § 24  školského zákona   č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,…

placeholder

Nabídka práce

místo obsazeno Hledáme kuchařku do školní jídelny. Jedná se o zástup po dobu nemoci. V případě, že máte o práci zájem, kontaktujte vedoucí…