Úvod

Školní psycholog

Mgr. Markéta Chlopčíková

Vážení rodiče, milí žáci,

stejně, jako v předchozích letech, i letos máte možnost využít služeb školního psychologa. Školní psycholog zjednodušeně řečeno napomáhá tomu, aby se děti ve škole cítily dobře a měly chuť se učit. Školní psycholog působí jako mediátor vztahů - primárně pracuje s dětmi s cílem usnadnit jim jejich cestu školním životem, ale stejně tak je k dispozici i rodičům a pedagogům, bez jejichž spolupráce se mnohdy nelze obejít. Tato spolupráce umožňuje vnímat každý problém v souvislostech, snáze mu tak porozumět, pružně reagovat na potřeby dětí a rychle a efektivně danou potíž řešit.

Mým hlavním cílem je poskytnout Vám nejen odbornou psychologickou péči, ale především nabídnout pomocnou ruku po stránce "lidské." V životě se mohou objevit situace, kdy si zkrátka potřebujeme jenom popovídat s někým neutrálním, kdo naši starost vidí i z jiného úhlu pohledu a nabídne řešení, která nás doposud nenapadla nebo jsme je mohli přehlédnout. Nabízím Vám a dětem možnost sdílet své starosti a trápení ve chvíli, kdy se třeba všechno nedaří tak, jak má. Ze srdce Vám přeji, aby těchto situací bylo co nejméně. A pokud by přece jen něco "zaskřípalo" nebo nevycházelo, prosím, neváhejte se na mne obrátit.

Budu se těšit na další společná setkávání. :)

Váš školní psycholog

Informace o poradenských službách

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem.

Obsah konzultací je důvěrný, bez Vašeho souhlasu nebudou žádné informace poskytovány nikomu dalšímu. Výjimku tvoří situace či případy, které podléhají oznamovací povinnosti školního psychologa.

Kromě individuální péče o žáky (konzultace, diagnostika, poradenství) a konzultací s rodiči se školní psycholog věnuje také následujícím činnostem:

  • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • poskytuje poradenské konzultace a metodickou spolupráci pedagogům
  • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte
  • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které jej samo vyhledá
  • poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitlo v psychicky mimořádné situaci
  • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole (práce s třídními kolektivy např. zjišťování sociálního klimatu ve třídě, mapování vztahů mezi dětmi, posilování pozitivní atmosféry v jednotlivých třídách, podpora vzniku a rozvoje přátelských vazeb mezi dětmi, rozvoj dovedností ve vzájemné komunikaci a spolupráci, podpora empatického cítění, schopnost asertivního prosazování, respekt k sobě i potřebám druhých, vzájemná tolerance... )
  • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikových jevů apod.)
  • spolupracuje při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
  • spolupracuje v obl. prevence sociálně patolog. jevů s metodikem prevence, s výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem

Tyto činnosti školního psychologa jsou podmíněny tzv. informovaným souhlasem, který rodiče podepisují při nástupu dítěte do školy. Pro individuální, systematickou, dlouhodobou práci je nezbytný individuální informovaný souhlas, v rámci kterého si psycholog s dítětem a zákonným zástupcem vymezuje obsah a formu spolupráce a rovněž společné cíle.

Další aktuality