Odklad školní docházky

Vážení rodiče.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Rodiče žáků, kteří v souladu s novelou školského zákona 472/2011 Sb., § 37 odst. 1 (viz níže) budou žádat o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021, musí k žádosti doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa (2 doporučení), a to nejpozději do 30. dubna 2021.

Žádost o odklad školní docházky se 2 doporučeními (školské poradenské zařízení + odborný lékař nebo klinický psycholog) odevzdejte v úředních hodinách v termínu od 15. 4. – 30. 4. 2021 na sekretariátu školy. Mimo úřední hodiny je nutné se vzhledem ke krizovým opatřením předem telefonicky domluvit (tel.: 556 802 288, 556 802 292, 737 263 891).

Na sekretariátu školy vám po odevzdání vyplněné Žádosti o odklad se 2 doporučeními bude ihned předáno rozhodnutí ředitelky školy o odkladu povinné školní docházky o jeden školní rok. Na sekretariát - vzhledem ke krizovým opatřením - vstupujte prosím jednotlivě.

Formuláře k podání Žádosti o odklad povinné školní docházky a Souhlasu se zpracováním osobních údajů si od 9. 4. můžete stáhnout v Dokumentech ke stažení nebo vyzvednout (rovněž od 9. 4.) v úředních hodinách ve vstupních prostorách školy.

Přejeme vám všem pevné zdraví.

§ 37 odst. 1 novely školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odklad a 2 doporučující posouzení odevzdá zákonný zástupce v době zápisu, nejpozději pak do 30. dubna 2021 na sekretariátu školy.

Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky lze vytisknout a vyplnit doma.

Na děti, u kterých byly splněny všechny náležitosti o odkladu a ředitel školy začátek povinné školní docházky odložil, se dále vztahuje § 34a školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017 – povinnost předškolního vzdělávání.

 

§ 34a školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (tzv. „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Další aktuality

Rodičům našich žáků

Vážení rodiče. V poslední době nás trápí několik věcí, které bych teď ráda sdělila.   COVID-19 Chci vás ubezpečit, že jsme v pravidelném…