Odklad školní docházky

Vážení rodiče.

Rodiče žáků, kteří v souladu s novelou školského zákona 472/2011 Sb., § 37 odst. 1 (viz níže) budou žádat o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023, musí k žádosti doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa (2 doporučení), a to nejpozději do 30. dubna 2022.

Žádost o odklad školní docházky se 2 doporučeními (školské poradenské zařízení + odborný lékař nebo klinický psycholog) odevzdejte v úředních hodinách v termínu od 12. 4. – 30. 4. 2022 na sekretariátu školy. Pro rychlejší vyřízení žádosti je vhodné se na schůzce předem telefonicky (tel.: 556 802 288, 556 802 292, 737 263 891), nebo prostřednictvím e-mailu sekretarka@zsmilhor.cz domluvit.

Na sekretariátu školy vám po odevzdání vyplněné Žádosti o odklad se 2 doporučeními bude ihned předáno rozhodnutí ředitelky školy o odkladu povinné školní docházky o jeden školní rok. Na sekretariát  vstupujte prosím jednotlivě.

Formuláře k podání Žádosti o odklad povinné školní docházky a Souhlasu se zpracováním osobních údajů si od 8. 4. můžete stáhnout v Dokumentech ke stažení nebo vyzvednout (rovněž od 8. 4.) v úředních hodinách na sekretariátu školy.

§ 37 odst. 1 novely školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odklad a 2 doporučující posouzení odevzdá zákonný zástupce v době zápisu, nejpozději pak do 30. dubna 2022 na sekretariátu školy.

Formulář Žádosti o odklad povinné školní docházky lze vytisknout a vyplnit doma.

Na děti, u kterých byly splněny všechny náležitosti o odkladu a ředitel školy začátek povinné školní docházky odložil, se dále vztahuje § 34a školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017 – povinnost předškolního vzdělávání.

§ 34a školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (tzv. „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Další aktuality

TS

Třídní schůzky

Vážení rodiče, ve středu 7. prosince 2022 se konají informativní třídní schůzky. Třídní učitelé 1. – 4. ročníků Vám dobu konání sdělí dle…