Přípravná třída

Vážení rodiče.

S otevřením přípravné třídy počítáme i ve školním roce 2024/2025. Co byste měli vědět:

1. Přípravná třída je přednostně určena dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky bez ohledu na to, ve které základní škole je zapsáno.

2. Dítě je do přípravné třídy přijato na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení.

3. Žádost o zařazení do přípravné třídy je potřeba podat do 30. 4. 2024.

4. V přípravné třídě může být maximálně 15 dětí.

5. Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok, docházka je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky.

6. „Výuka“ probíhá denně od 8:00 – 11:40 hodin, činnosti jsou přizpůsobeny věku a schopnostem dětí. Výchovně-vzdělávací činnosti neprobíhají v klasických školních hodinách, časově jsou jednotlivé činnosti přizpůsobeny momentální situaci ve třídě.

7. Děti nejsou klasifikovány.

8. Svačinu si děti nosí z domova.

9. V případě zájmu je možné dítě přihlásit ke stravování ve školní jídelně, oběd hradí rodiče.

10. V odpoledních hodinách mohou děti za poplatek navštěvovat školní družinu.

Pokud budou mít rodiče dětí, kterým bylo vydáno Rozhodnutí ředitelky/ředitele školy o odkladu povinné školní docházky, zájem, aby jejich dítě navštěvovalo přípravnou třídu, vyplní Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Formuláře k podání Žádosti o přijetí do přípravné třídy a Souhlasu se zpracováním osobních údajů si můžete stáhnout 
od 15. 4. 2024 v Dokumentech ke stažení nebo vyzvednout v úředních hodinách na sekretariátu školy. 
Vyplněné formuláře s doporučením poradenského zařízení a Rozhodnutí o odkladu odevzdávejte v úředních hodinách  
na sekretariátu školy od 18. 4. do 30. 4. 2024.

Vzhledem k vytíženosti sekretariátu doporučujeme rodičům, kteří budou o přijetí svého dítěte do přípravné třídy žádat, 
aby se na schůzce předem domluvili (tel.: 556 802 288, 556 802 292, 737 263 891; e-mail: sekretarka@zsmilhor.cz). 

Soubory

Další aktuality