Před zápisem

Vážení rodiče.

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s

upuštěním od některých tradičních postupů - bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V naší škole se uskuteční v termínu od 15. dubna 2021 do 22. dubna 2021 - podrobnosti najdete v Aktualitách.

Co by mělo dítě v období zápisu umět:

 • pozdravit, srozumitelně říct své jméno a příjmení, bydliště,
 • zarecitovat připravenou básničku, nebo zazpívat písničku,
 • popsat jednoduchý obrázek, rozlišit podrobnosti, najít rozdíly,
 • zopakovat slova, která slyší,
 • rozpoznat základní barvy,
 • orientovat se v prostoru (vlevo – vpravo, nad – pod, dole – nahoře, menší – větší, stejný - různý),
 • po jedné počítat do 10,
 • pojmenovat geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh),
 • namalovat postavu,
 • správně držet tužku,
 • umět zavázat tkaničky.

Odklad povinné školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co přispěje k dobrému startu ve škole

Nástup dítěte do školy ovlivní chod celé rodiny. K dobrému startu své ratolesti přispějete dodržováním pevného režimu, důsledností, nastolenými návyky, projevovanou láskou a péčí. Věnujte dítěti svůj čas – společně si hrajte, pověřujte ho drobnými úkoly, vyprávějte si, odpovídejte dítěti na otázky, naslouchejte mu, zajímejte se o to, co dítě prožilo v mateřské škole, nezapomeňte ho chválit a povzbuzovat. Pocit jistoty, že dítě školu zvládne, je pro budoucího školáka moc důležitý. Do začátku školní docházky byste měli společně také připravit místo, kde se bude Vaše dítě učit a psát úkoly.

A co by měl předškolák do 1. září 2021, kdy bude školní rok 2021/2022 zahájen, ještě zvládnout?

 • správně vyslovovat
 • naslouchat vyprávění, pohádce
 • vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 • vydržet nad zadaným úkolem
 • dokončit práci
 • pozdravit, poprosit a poděkovat
 • vyřídit jednoduchý vzkaz
 • dodržovat hygienu, jíst příborem
 • samostatně se oblékat a obouvat, zapínat knoflíky a zip, zavázat si tkaničky

Věřte, že čas, péče a důslednost přinesou ovoce nejen Vám, rodičům, v podobě radosti ze školních úspěchů svých dětí, ale hlavně pomohou školákům k bezproblémovému zaškolení a k adaptaci na nové prostředí.

Další aktuality

Rodičům našich žáků

Vážení rodiče. V poslední době nás trápí několik věcí, které bych teď ráda sdělila.   COVID-19 Chci vás ubezpečit, že jsme v pravidelném…