O naší škole

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice byla přejmenována 12. 6. 1995 za přítomnosti dcery JUDr. Milady Horákové Jany Kánské. Od 1. 1. 1996 je školou s právní subjektivitou. Do sítě škol byla zařazena 21. března 1996. Zřizovatelem je město Kopřivnice.

K 1. lednu 2004 došlo ke sloučení naší školy - Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 - se Základní školou – náměstí, Husova 340. Od školního roku 2008/2009 jsou žáci vyučováni pouze v budovách školy na ulici Obránců míru.

Ve škole je žákům poskytováno základní vzdělání, které je dále rozvíjeno dle zájmu žáků a možností školy. Žáci všech ročníků jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu – Cesta poznání.

Úzce spolupracujeme s SK Kopřivnice, z.s. V rámci této spolupráce jsou pro zájemce po vyučování 2x týdně zajištěny hodiny plavání v rámci sportovního klubu.

V současné době navštěvuje přípravnou třídu a 1. – 9. ročník 400 žáků.

Chod školy zabezpečují:

  • 34 pedagogických zaměstnanců,
  • 10 asistentek pedagoga,
  • 8 zaměstnankyň školní jídelny,
  • 9 správních zaměstnanců.

Co škola nabízí:

Ø profesionální přístup všech zaměstnanců
Ø individuální přístup k žákům
Ø speciálně-pedagogickou péči žákům, kteří ji potřebují
Ø výuku jazyka anglického, ruského a francouzského
Ø pohybové aktivity rozšířené o oblast plavání
Ø bezbariérový přístup
Ø vyžití žáků ve školní družině v době před a po vyučování
Ø možnost denního využití tělocvičen, dětského hřiště a moderního sportovního areálu
Ø ranní přístup dojíždějících žáků a případných zájemců z řad žáků na internet
Ø volitelné předměty a zájmové kroužky (sbor, keramika, tvořivé dílny)
Ø moderní vybavení v odborných učebnách, učebny s interaktivními tabulemi
Ø dvě počítačové učebny s připojením na internet
Ø plavecký výcvik žáků 1. stupně
Ø bruslení dětí
Ø ekologickou výchovu
Ø dopravní výchovu
Ø testování žáků (např. KALIBRO, SCIO)
Ø zapojení do projektů
Ø zapojení žáků do široké škály soutěží, akcí typu vánoční a velikonoční jarmark
Ø humanitární pomoc potřebným – Stonožka, Život dětem apod.
Ø spolupráci se psím útulkem ve Vlčovicích
Ø ozdravné pobyty (pobyty v přírodě, lyžařský výcvik)
Ø kulturní vyžití (filmová a divadelní představení, zájezdy do ostravského divadla)
Ø spolupráci s KDK, Katolickým domem, DDM, ekologickým hnutím Hájenka a dalšími subjekty
Ø zájezdy za kulturou i poznáním (republikové, Anglie)
Ø řešení problémů ve spolupráci s výchovným poradcem, metodičkou prevence a školní
psycholožkou
Ø spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC, odborem sociálních věcí, Policií ČR
Ø bdělost Školské rady, která dohlíží na činnost školy
Ø kvalitní stravování a pitný režim
Ø na 1. i 2. stupni zdarma ovoce a mléko dodávané v rámci projektu EU a ČR Ovoce a mléko do škol
Ø spoluúčast na akcích republikového charakteru typu Běh rodným krajem Emila Zátopka, KoprCon
Ø aktuální informační systém na stránkách školy

Další aktuality

VAŘÍME

Stravování

Vážení rodiče, část zaměstnanců školní jídelny se příští týden vrátí, proto od 26. 9. obnovíme stravování pro všechny strávníky. Stále však…

EZ

Soutěž škol

Další soutěž ke kulatému výročí narození významných sportovců se konala v pondělí. Paní učitelka Grygaříková, která náš tým vedla, o tom…