O naší škole

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice byla přejmenována 12. 6. 1995 za přítomnosti dcery JUDr. Milady Horákové Jany Kánské. Od 1. 1. 1996 je školou s právní subjektivitou. Do sítě škol byla zařazena 21. března 1996. Zřizovatelem je město Kopřivnice.

K 1. lednu 2004 došlo ke sloučení naší školy - Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 - se Základní školou – náměstí, Husova 340. Od školního roku 2008/2009 jsou žáci vyučováni pouze v budovách školy na ulici Obránců míru.

Ve škole je žákům poskytováno základní vzdělání, které je dále rozvíjeno dle zájmu žáků a možností školy. Žáci všech ročníků jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu – Cesta poznání.

Úzce spolupracujeme s SK Kopřivnice, z.s. V rámci této spolupráce jsou pro zájemce po vyučování 1x týdně zajištěny hodiny plavání v rámci sportovního klubu.

V současné době navštěvuje přípravnou třídu a 1. – 9. ročník 386 žáků.

Chod školy zabezpečují:

  • 33 pedagogických zaměstnanců,
  • 11 asistentek pedagoga,
  • 8 zaměstnankyň školní jídelny,
  • 9 správních zaměstnanců.

Co škola nabízí:

Ø profesionální přístup všech zaměstnanců
Ø individuální přístup k žákům
Ø speciálně-pedagogickou péči žákům, kteří ji potřebují
Ø výuku jazyka anglického, ruského a francouzského
Ø pohybové aktivity rozšířené o oblast plavání
Ø bezbariérový přístup
Ø vyžití žáků ve školní družině v době před a po vyučování
Ø možnost denního využití tělocvičen, dětského hřiště a moderního sportovního areálu
Ø ranní přístup dojíždějících žáků a případných zájemců z řad žáků na internet
Ø volitelné předměty a zájmové kroužky (sbor, keramika, webové stránky)
Ø moderní vybavení v odborných učebnách, učebny s interaktivními tabulemi
Ø dvě počítačové učebny s připojením na internet
Ø plavecký výcvik žáků 1. stupně
Ø bruslení dětí
Ø ekologickou výchovu
Ø dopravní výchovu
Ø testování žáků 
Ø zapojení do projektů
Ø zapojení žáků do široké škály soutěží, akcí typu vánoční a velikonoční jarmark
Ø humanitární pomoc potřebným – Stonožka apod.
Ø spolupráci se psím útulkem ve Vlčovicích
Ø ozdravné pobyty (pobyty v přírodě, lyžařský výcvik)
Ø kulturní vyžití (filmová a divadelní představení, zájezdy do ostravského divadla)
Ø spolupráci s KDK, Katolickým domem, DDM a dalšími subjekty
Ø zájezdy za kulturou i poznáním (republikové, Anglie)
Ø řešení problémů ve spolupráci s výchovnou poradkyní, metodikem prevence a školní psycholožkou
Ø spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC, odborem sociálních věcí, Policií ČR
Ø bdělost Školské rady, která dohlíží na činnost školy
Ø kvalitní stravování a pitný režim
Ø na 1. stupni zdarma ovoce a mléko dodávané v rámci projektu EU a ČR Ovoce a mléko do škol
Ø spoluúčast na akcích republikového charakteru typu Běh rodným krajem Emila Zátopka, KoprCon
Ø aktuální informační systém na stránkách školy

Další aktuality

20240609_153832

eTwinning

Začátkem roku 2024 jsme se rozhodli hledat možnosti, jak se zapojit do cizojazyčných projektů a zalíbil se nám již několik let fungující…

IMG_6458

Sebeobrana 2024

V pondělí 27. května v naší škole proběhla v rámci předmětu Výchova ke zdraví dvouhodinová ukázka sebeobrany pro deváté ročníky. Jako…

Most

,,Malovaná písnička"

Máme tady další úspěch našich žáků, tentokrát v krajském kole výtvarné soutěže,,Malovaná písnička". Naši školu reprezentovali 4 žáci z 5. -…